НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ - III СПК, С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Професия 522010 Електротехник

Специалност 5220101 Електрически машини и апарати - трета степен на професионална квалификация, с разширено изучаване на английски език.


Основни знания и умения:

Професионална реализация:

Наши възпитаници достойно защитават авторитета на училището, реализирайки се в различните поделения на електроснабдяването, електропроизводството и енергомонтажната дейност в региона, страната и чужбина.