НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ - III СПК, С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Професия 523050 Teхник на компютърни системи

Специалност 5230501 Компютърна техника и технологии - трета степен на професионална квалификация, с разширено изучаване на английски език


Основни знания и умения:

Професионална реализация:

Учениците, завършили тази специалност ще могат да работят във всички институции и фирми от държавния и частния сектор по ремонт, техническо обслужване и поддръжка на компютърна техника.
Между 80 и 95% от випускниците на специалността КТТ постъпват във Висши учебни заведения. За обучаваните в Техническите университети, редовно получаваме отлични отзиви за подготовката им в нашата професионална гимназия.