НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Вид дейност Срок
Прием в VIII клас
Подаване на документи до комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03 – 21 май 2024 г
Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. до 04 юли 2024 г. вкл.
Подаване на документи за участие в държавния план-прием на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г 08 – 10 юли 2024 г.
Обявяване на първи етап на класиране до 12 юли 2024 г. вкл
Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 15 – 17 юли 2024 г.
Обявяване на резултатите от втори етап на класиране до 19 юли 2024 г.
Записване на класираните ученици на втори етап на класиране 22 – 24 юли 2024 г.
Обявяване на свободните места за трети етап на класиране 25 юли 2024 г.
Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране 26 и 29 юли 2024 г
Обявяване на резултатите от третия етап на класиране до 30 юли 2024 г.
Записване на класираните ученици на трети етап на класиране 31 юли и 01 август 2024 г.
Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране до 02 август 2024 г. вкл.
Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране 5 и 6 август 2024 г.
Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране до 7 август 2024 г. вкл.
Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране 8 - 9 август 2024 г.
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране до 12 август 2024 г. вкл.
Попълване на свободните места след четвърти етап на класиране определя се от директора, до 11 септември 2024 г.
Утвърждаване на реализирания държавен прием до 14 септември 2024 г. вкл