Прием

Дати и срокове за подаване на документи

ГРАФИК

Дейност

Срок

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 13.6.2023
ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 16.6.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО до 28.06.2023
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА И КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ ПО НАРЕДБА №10 ОТ 01.09.2016 Г. В РУО. НЕОБХОДИМИ СА: от 05.07.2023 до 07.07.2023
- СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ - ОРИГИНАЛ И КОПИЕ  
- МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО - ОРИГИНАЛ И КОПИЕ  
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕдо 12.07.2023
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. ЗАПИСВАНЕТО ИЛИ ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЕ СТАВА В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО В КОЕТО СТЕ ПРИЕТИ. НЕОБХОДИМИ СА:от 13.07.2023 до 17.07.2023
- СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ - ОРИГИНАЛ  
- МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО - ОРИГИНАЛ  
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕдо 19.07.2023
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. ЗАПИСВАНЕТО СТАВА В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО В КОЕТО СТЕ ПРИЕТИ. НЕОБХОДИМИ СА:от 20.07.2023 до 24.07.2023
- СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ - ОРИГИНАЛ  
- МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО - ОРИГИНАЛ  
ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕдо 25.07.2023
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В РУОот 26.07.2023 до 27.07.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ до 31.07.2023
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ от 01.08.2023 до 02.08.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕдо 04.08.2023
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕот 07.08.2023 до 08.08.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ до 10 август 2023 г.
ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ 11-14 август2023г
ОБЯВЯВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЛЕД ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ до 16 август 2023 г.
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЛЕД ЧЕТВЪРТИ ЕТАП Определя се от директора след 16 август 2023 г., но не по-късно от 10 септември 2023 г.
УТВЪРЖДАВАНЕ НА РЕАЛИЗИРАНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ ОТ НАЧАЛНИКА НА РУО До 14 септември 2023 г. вкл.

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ " ШАНДОР ПЕТЬОФИ " ГРАД РАЗГРАД
гр. Разград 7200
ул. "Проф. Илия Петров" №1
Телефони: 0876 199 355 ; 0879235203
E-mail: info-1702602@edu.mon ; ptgrz@ptgrz.org