Прием

Специалност Възобновяеми енергийни източници

Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ " ШАНДОР ПЕТЬОФИ " ГРАД РАЗГРАД
гр. Разград 7200
ул. "Проф. Илия Петров" №1
Телефони: 084 660235 0879235203
E-mail: ptgrz@ptgrz.org